Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT THE PEOPLE GROUP

Wij beschermen data

We hechten bij The People Group veel waarde aan de bescherming van onze relaties en (website)bezoekers. We gaan dan ook zorgvuldig om met informatie die we verwerken. Dit geldt ook voor persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de verwerking van informatie en dit privacystatement beschrijft hoe The People Group invulling geeft aan de AVG. Voor specifieke informatie over het gebruik van cookies op onze website verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Verwerken betreft een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. In dit privacystatement worden alle werkwoordsvormen van ‘Verwerken’ onder deze definitie begrepen. The People Group verwerkt persoonsgegevens als er gebruik gemaakt wordt van onze diensten, producten of als iemand deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een webformulier of via een sollicitatie. Ook kan het zijn dat wij gegevens ontvangen van derden (werving & selectiebureaus). Het betreft dan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon, waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit zijn onder andere de volgende persoonsgegevens: personalia, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, bestelgegevens, testgegevens, identificatiegegevens, handtekening, betaalgegevens, IP adres, locatiegegevens en gegevens over surfgedrag. The People Group zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens te allen tijde volledig en correct zijn.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

The People Group verwerkt persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

  • Het opmaken van offertes;
  • Het opnemen van contact (telefonisch of per e-mail);
  • Het verwerken en leveren van onze diensten;
  • Het versturen van een nieuwsbrief;
  • Het beveiligen van de website;
  • Het verbeteren van de werking van de website;
  • Het voldoen aan een bewaarplicht;
  • Het beoordelen van geschiktheid voor een vacature;

De redenen waarom persoonsgegevens worden verwerkt zijn bij The People Group vaak een overeenkomst die wordt uitgevoerd (vb. het leveren van diensten, producten of een mogelijke arbeidsovereenkomst), soms mondelinge of schriftelijke toestemming (vb. nieuwsbrief), soms een wettelijke verplichting (vb. bewaarplicht) en heel soms een gerechtvaardigd belang (vb. beveiliging website, verbeteren werking website). Klanten van The People Group kunnen ook worden uitgenodigd voor klantevents (vb. trainingen), waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt. De nieuwsbrief biedt altijd een mogelijkheid tot afmelden.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant zal The People Group geen persoonsgegevens verwerken, verstrekken, toegankelijk maken of doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte. The People Group deelt persoonsgegevens binnen deze zone alleen met anderen als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst, er toestemming is van de klant of als er een wettelijke verplichting is en zal zicht onthouden van het verstrekken of ter beschikking stellen van gegevens aan derden. The People Group zal pas derden voor de uitvoering van de overeenkomst, althans de verwerking van persoonsgegevens in dat kader, inschakelen als de klant daarvoor schriftelijk toestemming verleent. The People Group staat ervoor in dat derden (subverwerkers) onverkort het bepaalde in dit privacystatement nakomen en blijft onverminderd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bepaalde in dit privacystatement. The People Group zal op eerste verzoek van de klant een volledige lijst verstrekken van subverwerkers. The People Group zal de klant direct informeren over (beoogde) veranderingen inzake een toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij de klant de mogelijkheid wordt geboden tegen de (beoogde) veranderingen bezwaar te maken.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

The People Group neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat voor het dataverkeer van en naar onze website. Daarnaast zijn wij en is onze leveranciers van de software waarin wij persoonsgegevens vastleggen, gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001). Als onderdeel van onze ISO27001 certificering worden op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen geëvalueerd en worden indien mogelijk verbeteringen toegepast.

Welke bewaartermijnen hanteren wij?

The People Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan of nodig is in relatie tot de eerder omschreven doelen van gegevensverwerking. Hoe lang is afhankelijk van de soort persoonsgegevens. Zolang de gegevens door ons worden bewaard, zorgen we ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor degene die deze gegevens ook nodig hebben om uitvoering te kunnen geven aan het doel van de gegevensverwerking. Wij hebben daarnaast diverse technische maatregelen ingericht om ervoor te zorgen dat toegang tot de gegevens door onbevoegden kan worden voorkomen.

Hoe kunnen persoonsgegevens worden ingezien?

Voor vragen over persoonlijke data en voor het uitoefenen van rechten kan er altijd contact met ons worden opgenomen. Het is mogelijk om inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via info@thepeoplegroup.nl, via onze contactpagina op de website of schriftelijk via het volgende adres: The People Group, Middelweg 2, 5253 CA NIEUWKUIJK.

Hoe gaan wij om met Cookies?

The People Group maakt op de website gebruik van sessie-cookies. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics cookies. De informatie van de Google Analytics cookies wordt geanonimiseerd verwerkt. Cookies zijn bestandjes die worden opgeslagen op het apparaat dat wordt gebruikt (PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt als deze website voor de eerste keer wordt bezocht. Deze cookies zorgen voor een goede werking van de website. Het zijn geen persoonsgegevens. Opgeslagen cookies kunnen ook altijd worden gewist in een browser. De browser kan ook zo worden ingesteld dat er geen cookies worden opgeslagen.

Sessie-cookies

Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website tijdens een bezoek zijn bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Google Analytics cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. IP-adressen worden nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en te zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Derdenverwerkers

Onze zorgvuldig geselecteerde partners en dienstverleners kunnen namens ons persoonlijke informatie over u verwerken, zoals hieronder beschreven:
Dienstverleners voor digitale marketing: wij benoemen periodiek digitale marketingagents om namens ons marketingactiviteiten uit te voeren; dergelijke activiteiten kunnen leiden tot de conforme verwerking van persoonlijke informatie. Onze aangestelde gegevensverwerkers omvatten: (i) Prospect Global Ltd (handelend als Sopro) Reg. UK Co. 09648733. U kunt contact opnemen met Sopro en hun privacybeleid bekijken via deze link: http://sopro.io. Sopro is geregistreerd bij de ICO Reg: ZA346877, hun functionaris voor gegevensbescherming kan worden gemaild op: dpo@sopro.io.

Privacyverklaring voor sollicitanten

In deze privacyverklaring zet The People Group uiteen hoe zij omgaat met de privacy van gegevens die worden vertrekt via een sollicitatie of gegevens die wij van derden (werving & selectiebureaus) ontvangen.

Wij respecteren de privacy van sollicitanten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld en in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Door het versturen van je sollicitatie ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door The People Group en dat deze worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij The People Group. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, buiten de sollicitatieprocedure, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
The People Group bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Nadat de wervings- en selectieprocedure is beëindigd, worden de sollicitatiegegevens maximaal 28 dagen bewaard, tenzij de sollicitant ons toestemming heeft gegeven deze gegevens langer te bewaren, dan worden ze maximaal 12 maanden bewaard of zoveel langer als een sollicitant aangeeft. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens uit het systeem verwijderd. Op verzoek verwijderen wij de gegevens eerder uit onze database.

Door middel van het versturen van de sollicitatie verklaart de sollicitant akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Mochten er naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen zijn, neem dan contact op via recruitment@thepeoplegroup.nl. Voor alle andere vragen over het werving- en selectieproces verwijzen wij naar de vacature pagina.

Laatste wijzigingen

The People Group behoudt het recht om het privacystatement aan te passen. De meest actuele versie is terug te vinden op onze website.

Indien een Verwerkersovereenkomst is gesloten welke afwijkt van dit privacystatement, prevaleren de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst boven de bepalingen uit dit privacystatement.

Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op: 23 november 2023